Sida loo Codsado
Way sahlan tahay in la helo interneedka guriga oo xawli sarreeya leh oo qiimahiisu jaban yahay waxaana laga heli karaa Internet-Essentials Comcast. Waxaad raacdaa afar tillaabo oo fudud waxaad arki doontaa inaad diyaar u tahay wax walba!
Tillaabso 2: U Qalan
Tillaabso 1: U Qalan

Codso maanta haddii adigu:

A

U qalan barnaamijyada sida Barnaamijka Qado Dugsiyeedka Qaranka, kaalmaynta guriyeynta, Medicaid, SNAP, SSI and kuwo kale

B

Ku nool meel laga helaayo adeegga Comcast Internet

C

Maan haysan comcast Internet maalmihii 90 la soo dhaafay

D

Qoysaska ka qaba lacag Comcast waxaa suurtogal ah inay u qalmaan haddii la ansixiyo ilaa12/31/20

Tillaabso 1: Codso
Tillaabso 2: Codso

Is-qoritaanku wuxuu ku fudud yahay oo ku dhoqso badan yahay taleefankaaga. Waxaa dhici karta in markiiba laguu ansixiyo!

Tillaabso 3: Ha Laguu Ansixiyo
Tillaabso 3: Ha Laguu Ansixiyo
Waxaan eegi doonnaa codsigaagii dhammaystirnaa waxaana kugu soo war gelin doonnaa SMS-ka, iimayl ama boostada maroorsan haddii  lagu ansaxiyo. Haddii aan u baahanno xaashiyo sida ugu dhoqso badan oo loo soo gudbiyaa waa inaad sawirkooda ku qaaddaa talfeenkaaga kadibna aad raacisaa codsiga!
Tillaabso 4: Onlaynka Gal
Tillaabso 4: Onlaynka Gal

Haddii lagu ansaxiyo waxaad ku heli kartaa xiriirinta Intarneedka 5-7maalmo ganacsiyeed. Isticmaal hagaha tillaabo-tillaabada ee la socda qalabkaaga intarneedka (oo ay ku jiraan moodamka iyo jiheeyaha WiFi) si aad u yagleesho adeeggaaga.

Weyddii Xfinity